TECHNICAL ARTICLES Dairy

Eienskappe van ‘n suksesvolle TGR

‘n Suksesvolle totaal gemengde rantsoen (TGR) kan beskryf word as ‘n TGR wat die koei in staat stel om haar volle genetiese produksiepotensiaal te verwesenlik met gepaardgaande optimale droëmateriaalinname, asook optimale rumenfermentasie.

Die voordele van ‘n TGR-voedingsisteem sluit onder meer in: verbeterde voerdoeltreffendheid, beter benutting van voedingstowwe, afname in verterings- en metaboliese steurnisse, verhoogde droëmateriaalinname en melkproduksie, asook ‘n verhoging in melkvastestowwe.

Die vernaamste vereistes waaraan n suksesvolle TGR moet voldoen is die volgende:

A. Wetenskaplike formulasie

‘n Suksesvolle TGR moet eerstens wetenskaplik geformuleer wees gebaseer op wetenskaplik gefundeerde formulasieriglyne en -beginsels met betrekking tot:

 • Droë materiaal (voginhoud)
 • Ruvoer: kragvoerverhouding
 • Ru-proteïen, degradeerbare proteïen, nie-degradeerbare proteïen, oplosbare proteïen en aminosure
 • Metaboliseerbare energie en netto energie vir laktasie
 • ADF, NDF, effektiewe NDF en lignien
 • NFC, stysel en suiker
 • Vette
 • Minerale en vitamiene.

Wanneer die voermengsel saamgestel word moet verseker word dat die neergelegde beproefde riglyne vir maksimum insluitingsvlakke van grondstowwe nie oorskry word nie. Daar word van ‘n verskeidenheid van grondstowwe gebruik gemaak om mekaar aan te vul en interaksies tussen grondstowwe, bv tussen verskillende minerale, moet in ag geneem word.

By die samestelling van die voer moet die prys en beskikbaarheid van grondstowwe in ag geneem word om die formule te optimaliseer. Onsmaaklik grondstowwe, bv bloedmeel, vismeel, gluten 60, ens moet met oorleg ingesluit word.

Die tipe dier (ras, liggaamsmassa, melkproduksie, melksamestelling, stadium van laktasie, ouderdom, kondisietelling, ens), omgewing (temperatuur, humiditeit, wind, modder, ens) en bestuurspraktyke bv die afstand wat die dier moet loop, word ook by voerformulering in ag geneem.

Gebruik die nuutste formulering en evaluasie rekenaarmodelle soos CPM en NRC om te verseker dat formulasies en evaluering so akkuraat moontlik is.

B. Akkurate afweeg

Daar moet ten alle tye gesorg word dat die grondstowwe voor vermenging akkuraat afgeweeg word om die rantsoen akkuraat te balanseer in ooreenstemming met die formulering.

Dit is net moontlik as skale gereeld gekalibreer word en betroubare en akkurate toerusting gebruik word. Betroubare en deeglik opgeleide personeel is noodsaaklik vir akkurate voervermenging en mengaksie.

Uitdrukke van mengverhoudings en hoeveelhede van elke grondstof ingemeng – “batch reports” – asook gereelde voorraad opname van verskillende grondstowwe dra by tot effektiewe kwaliteitskontrole.

C. Kwaliteit grondstowwe

Minimumstandaarde behoort vir elke grondstof neergelê te word en moet met die verskaffer bespreek word. Grondstowwe wat nie aan die minimum neergelegde kwaliteitsvereistes voldoen nie, moet nie aanvaar word nie. NIR-tegnologie is ‘n effektiewe en vinnige metode om kwaliteit van grondstowwe te monitor en te kontroleer.

Aangekoopte grondstowwe behoort vry te wees van muf, galsterigheid, vreemde sade en onkruid. Koop net genoeg van ‘n grondstof aan sodat dit binne ‘n redelike tydperk benut kan word, voordat die kwaliteit daarvan afneem.

Wanneer ruvoere soos gras en lusern aangekoop word, moet daar gelet word op die voorkoms, kleur, blaarinhoud, fynheid, voginhoud en afwesigheid van muf en vreemde voorwerpe soos drade, plastiek, tou en onkruid. Laboratoriumontledings wat proteïeninhoud, vog- en NDF-waardes insluit, behoort uitgevoer te word op elke besending wat ontvang word.

Dit is belangrik om te onthou dat hoewel prys ‘n belangrike faktor is, kwaliteit en voedingswaarde altyd swaarder behoort te weeg as prys.

D. Akkurate analise van grondstowwe

Dit is uiters noodsaaklik dat die werklike voedingswaarde en ontledings van die verskillende grondstowwe in die voerbank van die formuleringsprogram ingelees word, ten einde die verskillende voedingsfraksies akkuraat te bereken.

Gereelde laboratoriumontledings van veral ruvoere, is dus noodsaaklik om te verseker dat die TGR akkuraat geformuleer word.

Gereelde bepalings vir vog op nat ruvoere soos kuilvoer, is van kritieke belang, aangesien ‘n foutiewe vogwaarde die kragvoer-ruvoer verhouding, asook die rantsoensamestelling kan versteur en inname, melkproduksie en melksamestelling nadelig kan beïnvloed, en ook kan lei tot metaboliese steurnisse soos asidose, opblaas en verplaasde abomasums.

Om te kontroleer of die TGR se samestelling ooreenstem met die van die rekenaardrukstuk, moet daar ook gereeld laboratoriumontledings op klaargemengde TGRe uitgevoer word.

Akkurate en verteenwoordigende monsterneming is van uiterse belang wanneer ontledings op ruvoere en TGRe gedoen word!

E. Deeglike vermenging en konstantheid van TGR

Die deeglike vermenging van bestanddele is nodig om ‘n konstante uniforme TGR te verseker en te voorkom dat koeie die voer selekteer. Eksperimenteer om die ideale mengtyd te bepaal wat verseker dat die voer deeglik vermeng is sonder dat dit te fyn word.

Daar moet ook met die volgorde van toediening van grondstowwe geëksperimenteer word om die ideale mengvolgorde te bepaal wat ‘n homogene mengsel en ideale vesellengte kombineer.

Insluiting van melassestroop sal die smaaklikheid van die TGR verhoog en help voorkom dat voerpartikels uitsif en koeie selekteer. Watertoediening tot ‘n optimale vog persentasie van 30-45%, bind stof, verbeter inname en help ook om seleksie te verminder.

F. Voldoende vesel en korrekte vesellengte

Voldoende vesel en korrekte vesellengte speel ‘n belangrike rol by ‘n suksesvolle TGR. Die ideale vesellengte is tussen 25 en 50 mm. Korrekte vesellengte en voldoende vesel is noodsaaklik om normale rumen pH te handhaaf, herkouaksie te stimuleer en hoë melkbottervetwaardes te onderhou. Dit reguleer ook die vloei van digesta deur die spysverteringskanaal wat optimale vertering en benutting van voedingstowwe bevorder, verliese aan voedingstowwe in die mis tot n minimum beperk en verseker dat die konsistensie van die mis reg is.

In die warm somermaande is ‘n korter vesellengte voordelig om seleksie uit te skakel en ruvoer en droëmateriaalinname te stimuleer.

Die “Penn State Box” of skudkas is ‘n metode om veselinhoud en vesellengte van ‘n TGR te evalueer. Daar kan ook van missiwwe gebruik gemaak word om te bepaal hoeveel onverteerde voedingstowwe in die mis beland.

G. Koste-effektiwiteit

‘n Gebalanseerde TGR verhoog melkproduksie deurdat dit die koei in staat stel om haar maksimum potensiaal te verwesenlik. Dit verseker meer effektiewe benutting van voerbestanddele, asook ‘n verlaging in voorkoms van verterings- en metaboliese steurnisse.

Die verdeling van koeie in produksiegroepe en die gebruik van verskillende voedingsdigte rantsoene verseker optimale voeding van elke groep wat oor- en ondervoeding uitskakel.

Wanneer TGRe op die plaas geformuleer en vermeng word, moet plaasgeproduseerde ruvoere en grondstowwe optimaal benut word om te verseker dat dit koste-effektief en tot die maksimum voordeel van die produsent aangewend word.

Voerkripbestuur

Om die maksimum voordeel uit ‘n inherent korrek-geformuleerde, gebalanseerde en vermengde TGR te verkry, is dit noodsaaklik dat goeie en doeltreffende voerkripbestuur, asook goeie algemene bestuurspraktyke deurlopend toegepas word, nl:

 • Korrekte voginhoud van TGR (30-45%)
 • Voer 5-10 % meer as verwagte voerinname
 • Verseker dat daar altyd voer in krippe is
 • Verseker dat voer altyd vars is. Voer ten minste twee maal per dag – meer gereeld indien prakties uitvoerbaar. Gereelde vermenging van die voer in die krip tussen voedings sal daartoe lei dat koeie meer gereeld kom eet en minder selekteer.
 • Maak krippe daagliks skoon
 • Gebruik volle lengte van voerkrip
 • Verseker voldoende kripspasie (750-900 mm/koei)
 • Voerkripontwerp moet korrek en prakties wees. Verskuifbare voerkrippe (bv buitebande) werk veral goed gedurende die reenseisoen
 • Voorsien voldoende skoon, vars water (600 mm kripspasie vir elke 15-20 koeie)
 • Voer eerstelaktasieverse apart
 • Korrekte voeding en bestuur van droë en oorgangskoeie is noodsaaklik, asook ‘n effektiewe versgrootmaakprogram
 • Gereelde observasie van koeie is noodsaaklik – let op na voorkoms, haarkleed, kondisie, herkou, mis, ens.

Vir verdere navrae kontak gerus u naaste Tegniese Adviseur of vir Riaan Smith by 082 779 8324.

Date published: 2005-03-29

Author:
Riaan Smith

Publication:
Tegniese bestuurder
– herkouers, Meadow Feeds
Northern Region